Komin spalinowy i komin dymowy. Jaka jest różnica?

przez Redakcja
komin dymowy

Kominy spalinowe i dymowe na pierwszy rzut oka wyglądają bardzo podobnie. Jednak te dwa typy przewodów różnią się budową i parametrami fizycznymi. Omawiamy proces spalania paliw. Wskazujemy różnice pomiędzy dymem i spalinami. Doradzamy, czym kierować się przy wyborze typu przewodów kominowych.

Na czym polega proces spalania? 

Spalanie to utlenianie, czyli reakcja paliwa z tlenem. Jej efektem jest ciepło i produkty uboczne, czyli dwutlenek węgla i woda. Tak dzieje się w warunkach idealnych, gdy dochodzi do odzyskania całej energii z paliwa.

W warunkach realnych poza H2O i CO2 w procesie spalania powstaje wiele niepożądanych, toksycznych związków i zanieczyszczeń, w tym m.in. tlenek węgla, tlenki azotu, dwutlenek siarki, sadza i popiół. Im gorsze są warunki spalania, tym więcej powstaje gazów cieplarnianych, osadów i pyłów. Na zwiększenie ich ilości bezpośrednio wpływa także jakość opału: im jest bardziej zanieczyszczony, tym więcej powstaje produktów ubocznych. 

Czym spaliny różnią się od dymu?

Zgodnie z przyjętym nazewnictwem rozróżnienie wygląda następująco:

  • dym – mieszanina produktów spalania paliw stałych, która charakteryzuje się wysoką temperaturą i znaczną zawartością pyłów i sadzy; 
  • spaliny – mieszanina produktów spalania paliw płynnych i gazowych, które mają niższą od dymu temperaturę oraz mniejszą zawartość składników stałych. 

Różnica w składzie dymu i spalin wynika ze stopnia zanieczyszczenia paliw oraz skuteczności dostarczania powietrza (tlenu) w procesie spalania. Stosunkowo łatwe jest wytwarzanie mieszanki powietrza i gazu lub powietrza i płynu o odpowiednich proporcjach. Znacznie trudniej precyzyjnie dozować powietrze w przypadku paliw stałych. W efekcie powstaje duża ilość produktów ubocznych. Zjawisko to dotyczy szczególnie kotłów c.o. starego typu i kominków. 

Podstawowe różnice pomiędzy kominami spalinowymi i dymowymi

Rodzaj odprowadzanych produktów spalania wymusza określoną konstrukcję i parametry fizyczne przewodów kominowych. 

Kominy spalinowe

Odprowadzają produkty spalania z kotłów olejowych lub gazowych. Nie muszą być przygotowane do pracy w bardzo wysokiej temperaturze, ponieważ ciepłota spalin zazwyczaj nie przekracza 100°C. Nie zmienia to faktu, że do ich odprowadzania nie można stosować rur kanalizacyjnych z PVC. Przewody muszą być odporne na kwaśny kondensat, który powstaje w wyniku skraplania pary wodnej na ściankach komina i łączenia się wody z produktami spalania. Optymalne do odprowadzania spalin są ceramiczne wkłady kominowe. To rozwiązanie o ponadprzeciętnej trwałości, całkowicie odporne na działanie kondensatu. 

Kondensat niszczy cegły i zaprawę, co wyklucza zastosowanie starych kominów murowanych do odprowadzania spalin. Jednak można je wykorzystać jako konstrukcję nośną i obudowę do wkładów z kwasoodpornej ceramiki. Jeżeli potrzebujesz bliższych informacji, przeczytaj artykuł Jak zamienić komin z cegły w system ceramiczny?

Kominy dymowe

Obsługują urządzenia grzewcze na paliwa stałe: kotły c.o. (na węgiel, drewno, pellet), kominki, piece typu koza. W przypadku przewodów dymowych priorytetem nie jest kwasoodporność, lecz możliwość pracy w bardzo wysokich temperaturach. Najlepiej wybrać przewody odporne na pożar sadzy.

Kominy uniwersalne

Na rynku dostępne są też kominy uniwersalne, które łączą odporność na wysoką temperaturę i działanie kondensatu. Można ich użyć zarówno do odprowadzania spalin z kotłów gazowych i olejowych, jak i do obsługi urządzeń grzewczych na paliwo stałe. 

Więcej informacji na temat odprowadzania spalin i dymu znajdziesz w artykule Do czego służy i jak działa komin?

Czym grozi niewłaściwy dobór komina?

Wybór odpowiedniego typu komina do odprowadzania dymu lub spalin zapewnia bezpieczną eksploatację. Następstwem błędów mogą być uszkodzenia i rozszczelnienie przewodów kominowych. Częstym objawem niedostosowania komina jest też brak odpowiedniej siły ciągu lub zawracanie dymu. 

Opisane nieprawidłowości zmniejszają efektywność systemu ogrzewania. W skrajnych przypadkach mogą stwarzać poważne zagrożenie dla osób przebywających w budynku. Rośnie ryzyko zatruć dymem i zaprószenia ognia. Dlatego przy wyborze i montażu komina należy kierować się zaleceniami producenta urządzenia grzewczego i obowiązującymi przepisami.

Jak często należy kontrolować przewodów gazowe i spalinowe?

Zgodnie z art. 62. prawa budowlanego przewody kominowe (dymowe, spalinowe i wentylacyjne) powinny być poddawane kontroli przynajmniej raz do roku. Obowiązek ten spoczywa na właścicielu lub zarządcy obiektu budowlanego. Natomiast osoba wykonująca kontrolę powinna mieć kwalifikacje mistrza w rzemiośle kominiarskim.

Dodatkowo Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów ustala następującą częstotliwość czyszczenia kominów:

  1. co najmniej raz na miesiąc – kominy w zakładach żywienia zbiorowego i usług gastronomicznych, niezależnie od rodzaju paliwa (typu urządzeń grzewczych);
  2. co najmniej raz na 3 miesiące – przewody dymowe od palenisk opalanych paliwem stałym w budynkach innych niż wymienione w punkcie 1;
  3. co najmniej raz na 6 miesięcy – przewody odprowadzające spaliny od urządzeń grzewczych na paliwa płynne i gazowe w budynkach innych niż wymienione w punkcie 1.

Zaniedbanie kontroli i regularnego czyszczenia przewodów kominowych może mieć poważne następstwa. Prowadzi do obniżenia wydajności grzewczych, stwarza zagrożenie pożarowe i zwiększa ryzyko zatruć produktami spalania. W przypadku, gdy dojdzie do pożaru lub dokumenty poświadczające regularne przeglądy i czyszczenie kominów są warunkiem ubiegania się o odszkodowanie. 

W przypadku jakichkolwiek wątpliwości lub po stwierdzeniu uszkodzeń czy niewłaściwego działania przewodów dymowych lub spalinowych warto mieć aktualny przegląd kominiarski. Ekspertyza kominiarska jest wymagana przepisami. Może stanowić też podstawę do ubiegania się o odszkodowanie w przypadku pożaru.

Tu znajdziesz kominy na lata. Poznaj naszych partnerów

You may also like

Leave a Comment

3 × 4 =

Właścicielem serwisu kominynalata.pl jest CHANAKA GROUP – wyłączny dystrybutor ceramiki kominowej P-D Refractories CZ. a.s.

Sprawdź więcej na www.ceramikakominowa.pl.

© 2022 CHANAKA GROUP

Poznaj naszych partnerów