Jaka jest optymalna wysokość komina?

przez Redakcja

Od wysokości komina wyprowadzonego ponad pokrycie dachowe zależy odpowiednio silny ciąg kominowy (nazywany potocznie cugiem). Kluczowe znaczenie ma też długość przewodów kominowych – wentylacyjnych, dymowych lub spalinowych. Jaka powinna być wysokość komina w domu jednorodzinnym? Co zrobić, gdy komin jest zbyt niski? Czy komin może być za wysoki? Odpowiedzi znajdziesz w artykule.

Wysokość komina – przepisy i normy

Wysokość komina przepisy określają bez podawania konkretnych wartości. W Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, w § 140, ustęp 1 zapisano: Przewody (kanały) kominowe w budynku: wentylacyjne, spalinowe i dymowe, prowadzone w ścianach budynku, w obudowach, trwale połączonych z konstrukcją lub stanowiące konstrukcje samodzielne, powinny mieć wymiary przekroju, sposób prowadzenia i wysokość, stwarzające potrzebny ciąg, zapewniający wymaganą przepustowość, oraz spełniające wymagania określone w Polskich Normach dotyczących wymagań technicznych dla przewodów kominowych, oraz projektowania kominów.

Natomiast polska norma PN-89/B-10425 przynosi konkretne dane dotyczące parametrów kominów. Szczególnie istotne jest określenie właściwej wysokości komina nad powierzchnią połaci dachowych. 

Jakie są konsekwencje niewłaściwej wysokości komina?

Wysokość komina decyduje o sile ciągu, czyli o wartości podciśnienia wytwarzanego w kominie. Można ją obliczyć ze wzoru: Sc = h x g (Gz – Gw), gdzie h to wysokość komina, g – przyspieszenie ziemskie, Gz – gęstość powietrza (kg/m3) na zewnątrz, a Gw – gęstość powietrza wewnątrz komina. Przyspieszenie ziemskie jest stałe, a na warunki pogodowe (głównie prędkość wiatru i temperatura, która decyduje o gęstości powietrza zewnętrznego) nie masz wpływu. Z kolei gęstość powietrza wewnątrz komina zależy od typu urządzenia grzewczego. W efekcie jedyną wartością, na którą masz bezpośredni wpływ, jest wysokość komina.

Jak działa zbyt niski komin?

Gdy wysokość komina jest niedostateczna, mogą pojawić się problemy z ciągiem. W skrajnych przypadkach dochodzi do wytworzenia się ciągu wstecznego. Nie zawsze jest to spowodowane niewłaściwymi wymiarami komina (temu zagadnieniu poświęciliśmy artykuł Co jest przyczyną cofania się dymu w kominie? ). Słaby cug obniża wydajność urządzeń grzewczych i stwarza ryzyko zadymienia pomieszczeń. Aby szybko i tanio podwyższyć przewody i poprawić ciąg, zastosuj specjalną nakładkę (przedłużkę) montowaną w wylocie komina.

Czy komin może być zbyt wysoki?

Dobry ciąg jest konieczny do poprawnej pracy komina. Jednak zbyt gwałtowny przepływ gazów w przewodach kominowych też nie jest korzystny. Efektem są problemy z regulacją ciągu (należy zamontować szyber w przewodzie dymowym), a także nieplanowane straty cieplne. Przewymiarowanie komina (niewłaściwa wysokość i niedopasowana do typu i mocy kotła średnica przewodów odprowadzających dym lub spaliny) to jeden z 5 błędów, których nie możesz popełnić przy budowie komina.

Jaka wysokość komina jest optymalna?

Minimalna wysokość komina w domu jednorodzinnym (mierzona od poziomu paleniska do wyprowadzenia na dachu) wynosi 4 m (dla kotłów opalanych olejem 5 m). W przypadku kanału wentylacji grawitacyjnej nie może to być mniej niż 3,5 m.

Jaka wysokość komina jest optymalna? Ogólnie można przyjąć, że uniwersalna długość przewodów kominowych do wszystkich typów kotłów CO wynosi około 5 m. Jednak najlepszym źródłem informacji o wysokości komina jest DTR (dokumentacja techniczno-ruchowa) urządzenia grzewczego.

Oczywiście wysokość nie jest jedynym istotnym parametrem. Komin będzie działał poprawnie tylko wtedy, gdy spełnione zostaną także inne warunki: właściwa średnica kanałów, dostosowana nasada, a przede wszystkim odpowiednia odległość wylotu komina od połaci dachu.

Jak wysoko nad pokryciem dachowym powinien znajdować się wylot komina?

Zgodnie z normą PN-89/B-10425 należy zachować następujące parametry lokalizacji i wysokości wyprowadzeń kominów:

  • dachy o nachyleniu połaci do 12° – niezależnie od typu konstrukcji dachu, wyloty przewodów kominowych powinny znajdować się na poziomie minimum 0,6 m nad kalenicą (lub obrzeżem przy dachach wgłębionych);
  • dachy o nachyleniu połaci powyżej 12° i łatwozapalnym pokryciu – wyloty kominów powinny znajdować się na wysokości minimum 0,6 m powyżej poziomu kalenicy;
  • dachy o nachyleniu połaci powyżej 12° i niepalnym, niezapalnym i trudnozapalnym pokryciu – wyloty kominów powinny znajdować się w odpowiedniej lokalizacji względem powierzchni dachu: na wysokości minimum 0,3 m oraz w odległości minimum 1 m (mierzone w poziomie).

Norma określa też lokalizację komina w stosunku do przeszkód (zasłon), które mogą zaburzać poprawne działanie przewodów:

  • kominy zlokalizowane w odległości do 1,5 m od zasłony – wylot należy wyprowadzić do wysokości minimum 0,3 m powyżej górnej krawędzi przeszkody (zasłony);
  • kominy zlokalizowane w odległości od 1,5 do 3 m od zasłony – wylot należy wyprowadzić przynajmniej do poziomu górnej krawędzi zasłony;
  • kominy zlokalizowane w odległości od 3 do 10 m od zasłony – na dachach stromych wylot komina powinien sięgać powyżej płaszczyzny wyprowadzonej w dół pod kątem 12° od poziomu najwyższej znajdującej się na dachu przeszkody.

Wnioski z przeprowadzonej analizy są oczywiste: długość przewodów i wysokość wyprowadzenia ponad powierzchnię to parametry, które decydują o prawidłowym działaniu komina. Zarówno zbyt niskie jak i zbyt wysokie kominy stwarzają liczne problemy, a często także zagrożenia w trakcie eksploatacji. Dlatego najlepiej jest używać rozwiązań systemowych i korzystać z fachowych, godnych zaufania wykonawców.

Tu znajdziesz kominy na lata. Poznaj naszych partnerów

You may also like

Leave a Comment

19 − 13 =

Właścicielem serwisu kominynalata.pl jest CHANAKA GROUP – wyłączny dystrybutor ceramiki kominowej P-D Refractories CZ. a.s.

Sprawdź więcej na www.ceramikakominowa.pl.

© 2022 CHANAKA GROUP

Poznaj naszych partnerów